Geslaagde eerste alumnidag

gepubliceerd: maandag, 4 maart 2024
Geslaagde eerste alumnidag

Zater­dag maart vond de eerst alumni­dag van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut plaats. Een en­thou­siaste groep van zo’n 35 oud-stu­den­ten kwam naar het ver­trouwde gebouw bij De Tilten­berg om elkaar te ont­moe­ten en erva­ringen uit te wisselen.

Zoals gebruike­lijk begon de dag in de kapel, met het morgen­ge­bed, waarna in de tuin­zaal het pro­gram­ma werd voort­ge­zet. Na een welkom door middel van een video­bood­schap van bis­schop (en oud-rector) Hendriks werd er terug gekeken op 25 jaar Boni­fa­tius­in­sti­tuut door studieprefect Diederik Wienen.

Erva­ringen

De alumni kwamen uit diverse periodes van het bestaan van het instituut kwamen ook zelf aan het woord. Cate­chistes Monica Wildeboer en Vera Schneij­der­berg, diaken Philip Weijers en oud-stu­dent Hans van den Heuvel ver­tel­den over hun erva­ringen met stu­de­ren op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut en deel­den ook wat zij ver­der na en met de studie hebben gedaan. Als rode draad kwam naar voren dat het Boni­fa­tius­in­sti­tuut door middel van studie geloofsver­die­ping, in­spi­ra­tie en ge­meen­schap brengt.

Ideeën

Uite­raard was er ook gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten en erva­ringen uit te wisselen. Na de pauze bespraken de oud-stu­den­ten in groepen een aantal ideeën voor het Boni­fa­tius­in­sti­tuut en toe­koms­tige be­trok­ken­heid van oud-stu­den­ten bij het instituut.

Als concreet voorstel wer­den de alumni uit­ge­no­digd am­bas­sa­deur van het instituut te wor­den en kregen ze een pakketje visite­kaar­tjes over het Boni­fa­tius­in­sti­tuut.

De dag werd afgesloten op een voor de oud-stu­den­ten herken­ba­re manier, nl. met een ge­za­men­lijke warme lunch, waarbij de ont­moe­ting en gesprekken nog voort­ge­zet wer­den.  

Hoop voor de toe­komst

Veel oud-stu­den­ten meld­den zich als am­bas­sa­deur voor het instituut aan en gaven aan te hopen op een spoe­dig ver­volg op deze geslaagde eerste alumni­dag. Een door de bis­schop inge­stelde werk­groep gaat ver­der met de uit­wer­king van de ingebrachte ideeën.

Openings­woord Mgr. Hendriks


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.