Bekroonde Scripties Sociale Leer van de Kerk

gepubliceerd: zaterdag, 27 oktober 2012
Bekroonde Scripties Sociale Leer van de Kerk

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), opgericht in 2008 door Mgr. J. Punt en geves­tigd op de Tilten­berg, ver­zorgt om de paar jaar samen met het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut, een cursus inlei­ding Katho­lie­ke Sociale Leer.

De laatste cursus was in het studie­jaar 2010-2011. Deze cursus werd op zeven zater­da­gen gegeven en afgesloten met een scriptie. Van de deel­ne­mers hebben er zes­tien een scriptie inge­le­verd. Van tevoren was meege­deeld dat de drie beste scripties zou­den wor­den ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van het CSLK. De bekroonde scripties zijn de volgende:

  • Mw. M.G. de Bie-Feitz, Gees­te­lij­ke hulp­ver­le­ning en de Sociale leer van de Kerk. De scriptie werd ge­waar­deerd met 27 p. De docent schreef hierbij: "Een heel mooi en goed werk­stuk. Zeer in­druk­wek­kend!".
  • Mw. V.J. Schnei­der­berg, Waar staat het MBO anno 2011 voor? Kan het MBO dit waarmaken? Hoe ver­hou­den zich deze onder­wijsdoel­stel­lingen en re­sul­taten tot de structuurbeginselen van de Sociale leer van de Kerk? De scriptie werd ge­waar­deerd met 26 p. De docent schreef hierbij: "Heel goed en hel­der ge­schre­ven. Heel in­for­ma­tief! Compli­ment!".
  • E.D. Ligthart, Sub­si­dia­ri­teit. De scriptie werd ge­waar­deerd met 26 p. De docent schreef hierbij: “Goed ge­schre­ven en zeer in­for­ma­tief. Mooi essay!”.

De drie scripties zijn te vin­den op de web­si­te van het CSLK.

Het St. Boni­fa­tius Instituut en het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk fe­li­ci­te­ren de drie schrijvers van harte met hun uit­ver­kie­zing en wensen hun alle goeds met hun studie!