De Kerk moet mediabeleid ontwikkelen

Symposium 12½ jaar Bonifatius Instituut

gepubliceerd: zaterdag, 15 oktober 2011
Huldiging drs. Ben Hartmann door mgr. dr. J.M. Punt
Huldiging drs. Ben Hartmann door mgr. dr. J.M. Punt

Zo’n hon­derd deel­ne­mers volg­den op zater­dag 15 ok­to­ber het symposium bij gelegen­heid van het 12½-jarig bestaan van het Sint Boni­fa­tius-instituut over kerk en media. Prominente sprekers belichtten langs ver­schil­lende elkaar goed aanvullende invals­hoeken de niet altijd ge­mak­ke­lijk verlopende ver­hou­ding tussen Kerk en Media en kwamen tot de con­clu­sie dat de Kerk hier beleid op moet ont­wik­ke­len. Studie­lei­der en vice-directeur drs. B. Hartmann werd door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam on­der­schei­den met de Bavopen­ning wegens zijn grote ver­diensten voor de ont­wik­ke­ling van het Instituut.

Sprekers waren Antoine Bodar, Anke Bis­schops, Maarten Jansen (EO), Pieter Kohnen (kerk­pro­vin­cie), Wim Peeters (bisdom Haar­lem-Am­ster­dam) en Paul Koopman die dagvoor­zit­ter was en samen met Marieke Karsten-Vrusch, Christoph Sevenster en Ben Hartmann de werk­groep had gevormd die de dag had voor­be­reid.

Beide kanten kwamen uit­ge­breid aan de orde: hoe de Kerk het moei­lijk heeft om op een goede en aan­spre­kende manier te com­mu­ni­ce­ren (M. Jansen) en hoe de media niet zel­den met een negatieve insteek de ver­te­gen­woor­digers van de Kerk bejegenen (W. Peeters). Ook een begin van media-trai­ning werd aan de aanwe­zigen gegeven: de do's en don'ts van de geínter­viewde wer­den aange­ge­ven (P. Kohnen) en Antoine Bodar ver­telde ontroerend en soms ontroerd over zijn eigen erva­ringen met de media. Mw. dr. Anke Bis­schops is intussen een bekende op De Tilten­berg. Zij is reeds enkele malen terug gevraagd om workshops te lei­den met de jonge pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en te spreken voor de se­mi­na­risten in ver­band met thema’s rond afstand en nabij­heid in het pas­to­raat en het seksueel mis­bruik. Ook dit studie­jaar zal zij op 6 februari - wanneer het rapport deetman is ver­sche­nen - daar een ver­volg aan geven. Op deze dag sprak zij over het thema: “Hoe zit je er zelf? Angst voor de media” met een ook heel per­soon­lijk en inte­ger verhaal, waarop de bijdrage van Antoine Bodar goed aansloot.

Duide­lijk werd dat het goed zou zijn bre­der media-trai­ningen te geven en te zien hoe de Kerk pro-actiever media kan bena­de­ren.

Aan het einde van de dag sprak de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en fe­li­ci­teerde en bedankte het Sint Boni­fa­tius-instituut, dat vanaf het begin door drs. B. Hartmann als vice­di­rec­teur en studieprefect wordt geleid. De voor­tref­fe­lijke wijze waarop hij dit tot nu toe heeft gedaan, heeft er zeer aan bij­ge­dragen dat het Instituut groeit en bloeit.Tenslotte werd het in 2008 door de H. Stoel opgericht als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen, zodat het nu ook aca­de­mische gra­den kan verlenen. De Bavopen­ning is het teken van ver­dienste dat door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is inge­steld en dat onder meer is verleend aan de directeur van de ka­the­drale koor­school, de heer F. Ziekman, bij het jubileum van dat instituut, en aan mw. L. Starren­burg-Nederpelt, die jarenlang se­cre­ta­ris en koster van de ka­the­draal is geweest.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.