Academische status Tiltenberg

gepubliceerd: woensdag, 11 november 2009
v.r.n.l. rector magnificus Pauselijke lateraanse Universiteit, Z. Exc. mgr. dr. S. Fisichella; decaan faculteit theologie prof. mgr. dr. R. Gerardi; rector Tiltenberg mgr. dr. J. Hendriks; vice-directeur St. Bonifatius drs. B. Hartmann
v.r.n.l. rector magnificus Pauselijke lateraanse Universiteit, Z. Exc. mgr. dr. S. Fisichella; decaan faculteit theologie prof. mgr. dr. R. Gerardi; rector Tiltenberg mgr. dr. J. Hendriks; vice-directeur St. Bonifatius drs. B. Hartmann

Naar aan­lei­ding van mede­de­lingen in de pers is de vraag gesteld het aca­de­misch karakter van De Tilten­berg nogmaals te verdui­de­lijken. Dat doen we hierbij graag.

De Tilten­berg kent een pries­ter­oplei­ding waar­van het theo­lo­gisch instituut sinds het jaar 2000 is geaffilieerd aan de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit (ook het Groot­semi­narie Rolduc te Kerkrade heeft deze affiliatie). Dit betekent dat de stu­den­ten die aan de juiste kwalifi­ca­ties van voor­oplei­ding voldoen de studie kunnen afsluiten met de graad van het Magisterium of Bac­ca­lau­reaat in de Gewijde Theo­lo­gie van deze uni­ver­si­teit. In de ons bekende termino­lo­gie: dit is gelijk te stellen met een master (maar wel een master die aan bepaalde voor­waar­den moet voldoen). Af­ge­stu­deer­den die dat wensen kunnen bij de afdeling Diploma-erken­ning en legali­sa­tie van de IB-groep (een instantie van de Neder­landse over­heid) het recht vragen in plaats van de in Neder­land niet gebruike­lijke Bac­ca­lau­reaatsti­tel de titel doctorandus te voeren. Overigens neemt de Heilige Stoel - waar­on­der de La­te­raanse Uni­ver­si­teit valt - deel aan het ‘Bologna-proces’, waardoor de verleende gra­den ook Europees erkend zijn.

Dat geldt ook voor de gra­den die wor­den verleend in het Sint Boni­fa­tius instituut dat even­eens onder­deel is van De Tilten­berg. Dit Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen is als aca­de­misch instituut (‘pro munere academico’) op 15 no­vem­ber 2008 door de Heilige Stoel (de "Con­gre­ga­tie voor de katho­lie­ke Opvoe­ding" ) opgericht en zoals de pries­ter­oplei­ding verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Aan dit instituut kunnen de gra­den van Bac­ca­lau­reaat en Licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen wor­den behaald.

Is er dan nog verschil met de Facul­teit voor Katho­lie­ke Theo­lo­gie (FKT) in Utrecht? Jawel, stu­den­ten die na het behalen van de Bac­ca­lau­reaatsti­tel een speciali­sa­tie (licentiaat) willen doen in een bepaald gebied van de Theo­lo­gie of willen pro­mo­veren in de theo­lo­gie, kunnen dit doen aan de FKT. Het licentiaat geeft naar canoniek recht de bevoegd­heid aan een ker­ke­lijke weten­schap­pe­lijke in­stel­ling te doceren, vaste docenten en hoog­le­ra­ren van deze in­stel­lingen dienen bovendien gepro­mo­veerd te zijn. Aan de Tilten­berg is het op dit moment moge­lijk om na het Bac­ca­lau­reaat (post-master) een licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen te behalen, voor een licentiaat in de Theo­lo­gie of een pro­mo­tie kan men het studie­tra­ject ver­volgen aan de FKT.