Terugblik op de eerste novemberdagen

Een bewogen week...

gepubliceerd: zondag, 8 november 2009

De eerste no­vem­ber­da­gen vorm­den een bewogen week. Niet alleen voor de Tilten­berg maar ook voor de andere pries­ter­stu­denten, in het bij­zon­der voor de stu­den­ten van het Ariënskonvikt.... Een terug­blik.

Op maan­dag 2 no­vem­ber vond de Wil­li­brord­dag plaats. Prof. dr. B. O'Connor uit Rome was te gast op het semi­na­rie in het kader van de voort­ge­zette vor­ming van de jonge pries­ters. Hij hield workshops met de pries­ters (en degenen die in het pas­to­rale jaar zijn) over omgaan met span­ningen en con­flic­ten. Een derge­lijk thema was ook het on­der­werp van de lezing die prof. O’Connor 's mid­dags hield voor de se­mi­na­risten. De uit­ge­breide erva­ring op het gebied van counseling en be­ge­lei­ding van deze in de Romeinse curie werkzame Canadese pries­ter werd zeker (weer) bij­zon­der vrucht­baar.

Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring die avond leg­den acht kan­di­da­ten voor de diaken­wij­ding hun ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw af ten overstaan van de Bis­schop, mgr. dr.J.M. Punt. Het waren Marcel Kaaijk, Frank Kamp, Ryan Keete­laar, Paul Koopman en Wim Timmer die tot (per­ma­nent) diaken wor­den gewijd op 21 no­vem­ber aanstaande en Pawel Banas­zak, Elroy Kaak en Bruno Sestito die op die­zelfde dag tot transeünt diaken wor­den gewijd. In deze weken van voor­be­rei­ding bid­den we voor hen en be­ge­lei­den we hen zo in hun opgang naar de grote dag. We hopen dat zoveel moge­lijk mensen zich met hen in dit gebed willen verenigen.

Na deze Eucha­ris­tie­vie­ring werd door de Haar­lemse Bis­schop het nieuws bekend gemaakt dat de Aarts­bis­schop besloten had - de Aarts­bis­schop had ge­spro­ken van een ‘zwarte dag’ en van ‘het moei­lijkste besluit’ dat hij had moeten nemen - het Ariënskonvikt te sluiten en gevraagd had de pries­ter­kan­di­da­ten aan De Tilten­berg te mogen toe­ver­trou­wen. Het is eigen­lijk altijd al dui­de­lijk geweest dat De Tilten­berg wil openstaan voor kan­di­da­ten van andere bisdommmen en reli­gi­euze in­sti­tu­ten. Toch gaan onze gedachten op de eerste plaats uit naar de mensen van het Ariënskonvikt voor wie dit een don­der­slag bij hel­dere hemel was, een beslis­sing die voor hen niet ge­mak­ke­lijk te ver­werken is. Vier stu­den­ten waren toch nog wel naar het symposium geko­men dat later in de afgelopen week op De Tilten­berg gehou­den werd voor alle pries­ter­stu­denten van Neder­land. Graag willen we doen wat in ons vermogen ligt om hen tegemoet te komen en de pijn te ver­zachten en hen te helpen zich thuis te kunnen voelen op De Tilten­berg.

Stu­den­ten kunnen aan De Tilten­berg de ker­ke­lijke aca­de­mische graad van het Bac­ca­lau­reaat in de Theo­lo­gie behalen op grond van de verbin­ding die De Tilten­berg heeft met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, een graad die op een verzoek van de af­ge­stu­deerde aan de Neder­landse over­heid, wordt ‘omgezet’ in een doctorandus-titel. Aan het Sint Boni­fa­tius instituut kunnen de gra­den van Baccaleureaat en Licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen wor­den behaald. De Heilige Stoel participeert met haar onde­wijsin­stel­lingen in het zo­ge­naamde ‘Bologna-proces’, waarin de Europese ge­meen­schap tot on­der­lin­ge afstem­ming en erken­ning van de studie-curricula en gra­den heeft besloten.

Op don­der­dag en vrij­dag vond het symposium plaats voor de Neder­landse pries­ter­stu­denten in het kader van het jaar van de pries­ter. Deze dagen van ont­moe­ting en be­zin­ning wer­den geleid door Aarts­bis­schop mgr. M. Piacenza, se­cre­ta­ris van de Con­gre­ga­tie voor de Clerus (zie volgende berichten).

Op zater­dag 7 no­vem­ber werd het patroons­feest van het semi­na­rie gevierd met een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring en koffie met gebak. Som­mi­ge se­mi­na­risten waren die dag al weer ingeschakeld bij de voor­be­rei­ding van de katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag, het Natio­naal Requiem van de Neder­landse Strijd­krachten of andere ac­ti­vi­teiten.

Om 19.00 uur ’s avonds werd op Neder­land 2 een blik op de roe­ping en het leven van pries­ter­stu­dent Erik van Gelder gegeven in ‘Het derde Testa­ment’ (zie voor­gaand bericht).

Op zon­dag 8 no­vem­ber waren de meeste se­mi­na­risten actief op de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (zie bericht). Anderen waren aanwe­zig bij de vie­ring van de 75e ver­jaar­dag van mgr. J. Stam, proost van het ka­the­draal kapit­tel en pastoor van de St. Nicolaas­kerk en de bin­nen­stads­paro­chie van Am­ster­dam en wensten hem van harte geluk met deze bij­zon­dere dag.

Nu wordt het weer hoog tijd voor de studie...