Tien jaar Bonifatius Instituut

Feestelijke viering St. Bonifatius Instituut op gedenkdag paus Adrianus

gepubliceerd: dinsdag, 3 maart 2009

Op fees­te­lij­ke wijze is maan­dag 2 maart het tien­ja­rig bestaan van het Sint Boni­fa­tius-instituut en de oprich­ting als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen gevierd in aanwe­zig­heid van vier Bis­schop­pen en ruim 140 stu­den­ten, docenten en geno­dig­den.

Na de voor­le­zing van het oprich­tings­de­creet door de rector opende Mgr. dr. J.M. Punt, Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam het Hoger instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen en blikte terug op de voorbije tien jaren. Mgr. drs. A.H. van Luyn, Bis­schop van Rotter­dam en voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie had tevoren al een lezing gehou­den over ‘Waar­den en deug­den’. Mgr. dr. W.J. Eijk, aarts­bis­schop van Utrecht, sprak een felici­ta­tie en waar­de­ring voor het Instituut uit en gaf het offi­cië­le startschot voor de samen­wer­king met het aarts­bis­dom Utrecht inzake de diaken­oplei­ding.

De hulp­bis­schop, mgr. J.G.M. van Burg­ste­den, sprak over de bete­ke­nis van het instituut voor de diaken­oplei­ding en het bisdom en gaf als zijn wens te kennen dat het instituut ook voor andere bis­dom­men vrucht­baar zal kunnen zijn. Drs. B.G. Hartmann, vice-directeur van het instituut, gaf een pre­sen­ta­tie van de oplei­ding. Tijdens de daarop­volgende pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring stelde mgr. Punt vijf kan­di­da­ten van de diaken- en pries­ter­oplei­ding tot lector aan. De voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie memoreerde dat deze heilige Mis en fees­te­lij­ke zit­ting plaatsvon­den precies op de dag waarop 550 jaar eer­der de enige Neder­landse paus, Adrianus VI, geboren was.

De lezing van mgr. drs. A.H. van Luijn, waar­mee het pro­gram­ma begon, handelde over de deugdethiek: de kardinale en theologale deug­den, waarbij ook de drie ‘s’-en niet vergeten wer­den: sober­heid, soli­da­ri­teit en spiri­tua­li­teit. ‘De deugd is een weg, waarop je gelei­de­lijk kunt vor­de­ren. Die weg is er een van oefe­ning door te doen: de waar­heid moet gedaan wor­den’. De lezing en de preek die de bis­schop van Rotter­dam hield, zijn via twee links onderaan deze pagina na te lezen.

De Bis­schop legde tevens een ver­band met de fees­te­lijk Eucha­ris­tie­vie­ring die dezelfde dag plaatsvond in Rome in de kerk van Santa Maria dell’Anima, waar paus Adrianus VI begraven ligt. Kar­di­naal Adrianus Simonis celebreerde in Rome, de voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Aarts­bis­schop van Utrecht her­dachten deze deugdzame en wat tra­gische paus op De Tilten­berg.

Na de pauze opende de rector, mgr. dr. J.W.M. Hendriks, het offi­cië­le pro­gram­ma met de voor­le­zing van de Neder­landse vertaling van het decreet waar­mee de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Vorming (voor de semi­na­ries en de onder­wijsin­stel­lingen) het Sint Boni­fa­tius-instituut opricht als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen, zoals de offi­cië­le naam luidt voor een theo­lo­gisch instituut dat is bestemd voor de oplei­ding en vor­ming van reli­gi­euzen, per­ma­nente diakens en leken en een afslui­ting biedt met een ker­ke­lijk bac­ca­lau­reaat en een licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen.

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam sprak daarna de offi­cië­le ope­ningswoor­den en tekende het regle­ment van het Instituut in aan­slui­ting bij de door de Con­gre­ga­tie in Rome goedge­keurde statuten. Hij herinnerde aan het kleine en een­vou­dige begin, nu ruim tien jaar gele­den, en sprak dankwoor­den uit aan God die de Gever is van alle goeds en aan de stafle­den, docenten en stu­den­ten. Na de beeld-pre­sen­ta­tie van het instituut door de vice-directeur en de harte­lijke woor­den van waar­de­ring en aan­moe­di­ging van mgr. J.G.M. van Burg­ste­den, sprak de Aarts­bis­schop, mgr. dr. W.J. Eijk zijn bewon­dering uit dat zo snel al het instituut kon wor­den goedge­keurd en opgericht, nau­we­lijks vijf maan­den na de dag­te­kening van het do­cu­ment van de Con­gre­ga­tie voor de Opvoe­ding dat deze materie had gere­geld (Do­cu­ment Reform of the Higher Institutes of religious Sciences, 28 juni 2008).

De Aarts­bis­schop fe­li­ci­teerde het Instituut en de verant­woor­de­lijken en hield allen de figuur van Sint Boni­fa­tius voor, die hem zo ver­trouwd was geweest in het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Sint Boni­fa­tius trof met name in Duits­land een reeds gese­cu­la­ri­seerde maat­schap­pij aan, die het evan­ge­lie al weer goed­deels vergeten was. In die situatie verkon­digde hij moe­dig het geloof tot in de mar­tel­dood. Het startsein voor de samen­wer­king van het Aarts­bis­dom met de Tilten­berg werd door mgr. Eijk offi­cieel gegeven en de rector kon mel­den dat de eerste twee kan­di­da­ten uit het Aarts­bis­dom zich al had­den gemeld.

Tijdens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring waarin mgr. J. Punt hoofd­cele­brant was, vond ver­vol­gens de aan­stel­ling tot lector plaats van prof. dr. Paul Koopman, Benoit Menten, Gideon van Meeteren, Randy Simileer en Henk Schra­der: twee se­mi­na­risten en drie kan­di­da­ten van de diaken­oplei­ding. Ver­schil­lende fami­lie­le­den en vrien­den waren mee­ge­ko­men om getuige te zijn van dit bij­zon­dere moment. De avond werd besloten met een fees­te­lij­ke buffet-maal­tijd en zang van de se­mi­na­risten van het missio­nair dio­ce­saan semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater voor stu­den­ten die de neo-catechumenale weg volgen. De sobere veer­tig­da­gen­tijd werd daar­mee voor één dag even verbroken, het was moei­lijk gebleken een andere dag te vin­den; door het thema van de lezing echter was de tijd van inkeer en levens­ver­nieu­wing toch niet helemaal vergeten...

Download homilie en lezing


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.