Negen studenten geslaagd voor Baccalaureaatsexamen

gepubliceerd: donderdag, 8 oktober 2015

Op don­der­dag 8 ok­to­ber hebben op De Tilten­berg maar liefst negen stu­den­ten met goed gevolg hun Bac­ca­lau­reaats­exa­men afgelegd.

De pasgewijde pries­ter Andrea Geria, de se­mi­na­risten Mariusz Momot, Jan-Jaap van Peperstraten en Eli Stok en broe­der Steve Purperhart van de abdij in Egmond zullen een diploma ont­van­gen in de Sacra Teologia voor het voltooien van hun oplei­ding aan Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut St. Wil­li­brord.

Elisabeth Peters-van Tol, Gert Jan van der Wal, Annelies Cremers en Bart Jansen hebben met dit Bac­ca­lau­reaats­exa­men hun oplei­ding afgerond aan het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Zij ont­van­gen hun graad in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen. Beide in­sti­tu­ten zijn geaffilieerd met de La­te­raanse Uni­ver­si­teit in Rome en de diploma’s wor­den dan ook door deze uni­ver­si­teit verleend.

Met trots en dank­baar­heid fe­li­ci­te­ren wij alle kan­di­da­ten!Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.