Baccalaureaatsexamens voor negen van onze studenten

gepubliceerd: donderdag, 17 september 2015
Baccalaureaatsexamens voor negen van onze studenten

Op 8 ok­to­ber a.s. vin­den er weer bac­ca­lau­reaats­exa­mens plaats op de Tilten­berg. Vijf stu­den­ten (Jan-Jaap van Peperstraten, Eli Stok, Broe­der Steve Purperhart osb, Mariusz Momot en Andrea Geria) van het Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut Sint Wil­li­brord ten dienste van de pries­ter­oplei­ding en vier stu­den­ten van het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut (Bart Jansen, Gert-Jan van der Wal, Elisabeth Peters en Annelies Cremers) zullen, Deo volente, hun bac­ca­lau­reaats­exa­mens in res­pec­tie­ve­lijk de Theo­lo­gie en de Gods­dienst­we­ten­schap­pen met goed gevolg afron­den.

Dit examen en het uitreiken van de daarbij horende weten­schap­pe­lijke gra­den wordt moge­lijk gemaakt door de ja­ren­lan­ge affiliatie van deze beide in­sti­tu­ten met de Pau­se­lijke La­te­raanse uni­ver­si­teit.

Wij wensen al onze stu­den­ten veel studieijver en succes!