Willibrordavond met aanstellingen en admissio

gepubliceerd: maandag, 1 juni 2015

Op maan­dag 1 juni is de laatste wil­li­brord­avond van dit studie­jaar gehou­den. De heer Paul Leferink is als diakenkandidaat verbon­den aan het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut en mocht de admissio ont­van­gen van Mgr. Punt, de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Juan Andres Correa del Rio, afkoms­tig uit Chili en Anton Goos, geboren Gronin­ger, kregen de aan­stel­ling to acoliet.

Mgr. Punt sprak in zijn preek naar aan­lei­ding van de ge­dach­te­nis van de heilige marte­laar Justinus over de we­reld­wijde ver­vol­ging van chris­te­nen. Men denkt dikwijls dat ver­vol­ging alleen iets is van de vroege kerk, maar de ge­schie­de­nis leert ons dat chris­te­nen altijd zijn ver­volgd. Dat is eigen­lijk iets ir­ra­tio­neels, omdat chris­te­nen toch een blijde bood­schap ver­kon­di­gen. Ook mensen van andere religies wor­den ver­volgd, maar chris­te­nen statis­tisch gezien veel meer. Wij leven gelukkig in rus­tige streken, maar toch zien we ook in het Westen een zeker seculier fun­da­men­ta­lisme opduiken. Fun­da­men­ta­lisme ont­staat daar waar eigen­lijk niet wordt geac­cep­teerd dat anderen er een afwijkende mening op nahou­den. De bis­schop riep de aanwe­zigen op zich toe te wij­den aan Maria, zij die met haar ja-woord zo’n be­lang­rijke rol heeft gespeeld in de verlos­sing en deze rol nog steeds vervult. Zij is ons aller moe­der die ons helpt om in de voetsporen van Christus te tre­den.