Rector van de Lateraanse universiteit op bezoek

gepubliceerd: donderdag, 29 januari 2015
Mgr. Enrico dal Covolo
Mgr. Enrico dal Covolo

Zoals bekend zijn onze beide in­sti­tu­ten, het Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut St. Wil­li­brord voor de pries­ter­oplei­ding en het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius voor de oplei­ding tot diaken en cate­chist en voor theo­lo­gische vor­ming, sedert vele jaren geaffilieerd met de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Lateranen. Deze band is niet enkel een garantie voor het aca­de­misch niveau van onze oplei­dingen maar verinnigt ook onze relatie tot de “uni­ver­si­teit van de Paus” (aldus de heilige Johannes Paulus II) en stelt ons in staat een inter­na­tio­nale ge­meen­schap van onder­wijs en studie te vormen.

Om deze band tussen onze in­sti­tu­ten en de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Lateranen te ver­ster­ken mogen wij ons verheugen op het bezoek van de Rector Magnificus, Zijne Excellentie Mgr. Enrico dal Covolo sdb van 11 tot 13 februari. Mgr. Enrico dal Covolo (°1950) is lid van de Salesianen van Don Bosco, patroloog en sinds 30 juni 2010 Rector van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit.

Tijdens zijn bezoek, waarbij hij eer­der het andere geaffilieerde instituut, nl. het Groot­semi­narie Rolduc, bezocht heeft, zal hij spreken met de bis­schop en de hulp­bis­schop en met de staven en docenten van de oplei­dingen.

Op don­der­dag 12 februari 2015 vanaf 17.40 uur is er een pro­gram­ma voor een groot publiek. Na de vie­ring van de Vespers volgt een lezing van de Rector Magnificus over actuele ker­ke­lijke thema’s en de uit­rei­king van de diploma’s van onze meest recent af­ge­stu­deer­den van beide in­sti­tu­ten. We besluiten met een fees­te­lijk buffet en ont­moe­ting met Mgr. dal Covolo.