Eerste licentiaatsexamen op de Tiltenberg

gepubliceerd: donderdag, 9 oktober 2014

De Tilten­berg is de campus van het St. Wil­li­brord­in­sti­tuut en het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Beide in­sti­tu­ten zijn verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse uni­ver­si­teit en hierdoor hebben stu­den­ten de gelegen­heid de aca­de­mische gra­den van Baccalaureus in de Gewijde Theo­lo­gie en Baccalaureus en Licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen te verwerven.

Vandaag, 9 ok­to­ber 2014, was een uitzon­der­lijke dag voor de Tilten­berg want voor het eerst sinds de affiliatie met de La­te­raanse uni­ver­si­teit in 2008, legde een stu­dent van het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut met goed gevolg het eind­exa­men af dat toegang geeft tot de aca­de­mische graad Licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen.

Van harte proficiat aan Mevr. Anneke Linschoten-van Veelen die met verve haar thesis “Hiertoe zijt gij ge­roe­pen: dat gij in Christus’ voetstappen zult tre­den. Pedagogie in hei­lig­heid” verde­digde en haar titel magna cum laude verwierf.

Ook Dhr. Mr. Lex Janssen legde met goed gevolg het bac­ca­lau­reaats­exa­men in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen af met een thesis geti­teld “De katho­lie­ke belas­tingmoraal. Belas­tinghef­fing getoetst aan de Sociale Leer van de Kerk”.

Tot slot verde­digde pries­ter Mario Agius magna cum laude zijn thesis “Doopsel en Catechumenaat. Wat hebben de Kerk­va­ders ons erover te zeggen?” en verwierf hiermee aan het St. Wil­li­brord­in­sti­tuut de titel Baccalaureus in de Gewijde Theo­lo­gie.

Van harte wensen wij onze stu­den­ten en onze aca­de­mische in­sti­tu­ten proficiat met de behaalde re­sul­taten! Op een later tijdstip zal met gepaste trots de offi­cië­le overhan­diging van de diploma's plaats­vin­den.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.