Hoge kerkelijke onderscheiding voor docent Tiltenberg

gepubliceerd: zaterdag, 30 november 2013
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, die voorheen als rector van De Tiltenberg met  Prof. dr. G. van Wissen heeft samengewerkt, spreekt de laudatio uit.
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, die voorheen als rector van De Tiltenberg met Prof. dr. G. van Wissen heeft samengewerkt, spreekt de laudatio uit.
Hoge kerkelijke onderscheiding voor docent Tiltenberg
Hoge kerkelijke onderscheiding voor docent Tiltenberg

Tijdens een fees­te­lij­ke bij­een­komst op vrij­dag­mid­dag 29 no­vem­ber 2013 in het bis­schops­huis te Haar­lem, ont­ving prof. dr. Gerard van Wissen een hoge pau­se­lijke onder­schei­ding. De ver­sier­se­len wer­den hem namens de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam mgr. J.Punt, op ludieke wijze aan­gereikt door zijn drie klein­doch­tertjes, in aanwe­zig­heid van hulp-bis­schop J. Hendriks. Gerard van Wissen mag zich voor­taan Ridder in de orde van Sint Silvester noemen.

Professor Van Wissen ont­ving deze bij­zon­dere erken­ning voor tal van ver­diensten, trouw en inzet voor de Rooms Katho­lie­ke Kerk, met name op het gebied van de Sociale Leer van de Kerk. Als mede-ini­tia­tiefnemer en mede-oprichter van het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk, is de heer van Wissen bij­zon­der ver­diens­te­lijk geweest in het promoten van genoemd centrum in binnen en bui­ten­land. Ook heeft hij een serie publi­ca­ties ge­schre­ven gericht op een groter publiek om de Katho­lie­ke Sociale Leer in een Culturele context te kunnen plaatsen waar de Katho­lie­ke Sociale Leer tot dan onbekend was.

Sedert 2005 is Van Wissen verbon­den als docent Sociale Leer van de Kerk aan het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Ker­ke­lijk oplei­dingsInstituut St. Boni­fa­tius van het Bisdom haarlem-Am­ster­dam. In deze hoe­da­nig­heid geeft de heer Van Wissen les aan pries­ter­stu­denten van de bis­dom­men Haar­lem-Am­ster­dam, Rotter­dam, Gro­nin­gen-Leeu­war­den, het Militair Or­di­na­ri­aat van de Neder­landse strijd­krachten en het Aarts­bis­dom Utrecht.

Tijdens zijn loop­baan aan de Facul­teit der Rechtsgeleerd­heid, waar hij sinds 2000 als hoog­le­raar ver­ge­lij­kend staats­recht aan­ge­steld was, heeft Van Wissen vele neven­func­ties verricht. Zo is hij gedurende de afgelopen vijf­tien jaar als redactielid bij het Inter­na­tio­naal Katho­liek Tijd­schrift Communio betrokken. Tevens is hij vele jaren actief lid van het CDA geweest, in het bij­zon­der van de­cem­ber 2002 tot 2012 als voor­zit­ter van het CDA, afdeling Lange­dijk. Professor Van Wissen is ge­waar­deerd adviseur van de pastoor en het pa­ro­chie­bestuur van de pa­ro­chie Lange­dijk. Daar­naast geeft de heer van Wissen cursussen met betrek­king tot de Sociale Leer aan Oost-Europese stu­den­ten; ver­schil­lende stu­den­ten zijn inmiddels als politicus werk­zaam in centraal- en oost- Europa. Hij geeft in binnen en bui­ten­land cursussen en trai­ningen over soli­da­ri­teit in de maat­schap­pij en samen­le­ving.

Vanwege zijn ja­ren­lan­ge inzet en trouw voor de Rooms Katho­lie­ke Kerk is prof. dr. Gerard van Wissen door de paus benoemd tot Ridder in de orde van Sint Silvester.