Gefeliciteerd Ben Hartmann!

gepubliceerd: zaterdag, 27 oktober 2012
Drs. B.G. Hartmann
Drs. B.G. Hartmann

Onze voor­ma­lige docent en staflid van het Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut St. Wil­li­brord en studieprefect en vice-directeur van het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut drs. Ben Hartmann heeft een nieuwe benoe­ming aanvaard als se­cre­ta­ris-generaal van het bisdom Breda.

Wij willen hem van harte fe­li­ci­te­ren met deze benoe­ming en hem Gods zegen toewensen bij deze nieuwe opdracht!

Het bisdom van Breda verspreidde op 26 ok­to­ber volgende bericht hier­om­trent:

“Per de­cem­ber 2012 wordt drs. B.G. Hartmann (1967) se­cre­ta­ris-generaal van het bisdom van Breda. Het betreft een nieuwe vol­tijds functie in het bisdom van Breda.

Bis­schop Liesen zal een se­cre­ta­ris-generaal benoemen in plaats van een vica­ris-generaal, omdat het niet goed moge­lijk is een pries­ter te ont­trek­ken aan het pa­ro­chie­pas­to­raat om de functie te vervullen als vica­ris-generaal. Een se­cre­ta­ris-generaal kan een leek (niet-pries­ter) zijn.

De se­cre­ta­ris-generaal heeft als taak de bis­schop inhou­de­lijk en or­ga­ni­sa­torisch te onder­steunen. Hij zal het beleid mee voor­be­rei­den en uit­voeren en adviseren ten aanzien van bestuur­lijke vraag­stukken. De pas­to­rale dienst­ver­le­ning valt recht­streeks onder de se­cre­ta­ris-generaal en hij zal aanspreek­punt zijn voor de pa­ro­chies namens de bis­schop. De se­cre­ta­ris-generaal geeft lei­ding aan de organi­sa­tie in algemene zin met dien verstande dat econoom G. de Rooij eerste aanspreek­punt is voor fi­nan­ciële zaken van pa­ro­chies (gebouwen, machti­gingen, jaarreke­ningen, begro­tingen) en econoom M. Aarts eerste aanspreek­punt is voor het economaat (bisdom­kantoor).

Bij afwe­zig­heid van een vica­ris-generaal bestaat een moge­lijk­heid om een pries­ter als 'pro-vica­ris' aan te wijzen. Dit is een vica­ris die de bis­schop kan ver­vangen in die gevallen dat de bis­schop afwe­zig is (bij­voor­beeld vanwege een verblijf in het bui­ten­land), en die nauw samen­werkt met een se­cre­ta­ris-generaal. De benoe­ming van een pro-vica­ris wordt voor­be­reid.

Drs. B.G. (Ben) Hartmann stu­deerde filo­so­fie en theo­lo­gie aan het groot­semi­narie Rolduc en ge­schie­de­nis in Utrecht en Bonn. Hij vervulde de functie van directeur van het diensten­cen­trum van het Instituut voor Huwe­lijk, Gezin en Opvoe­ding in Hilversum. Daarna werd hij te Vo­ge­len­zang in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zowel staflid en docent van de pries­ter­oplei­ding, alsook studie­lei­der en docent van de diaken- en cate­chisten­oplei­ding (sinds 2005 geves­tigd op de Tilten­berg). Vanaf de oprich­ting van het Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen Sint Boni­fa­tius aldaar in 2008 was hij hier­van de vice-directeur en studieprefect. Momenteel bereidt hij een proef­schrift voor in de liturgie.”