Arnauld Dols tot diaken gewijd

gepubliceerd: dinsdag, 18 september 2012

Zater­dag 15 sep­tem­ber 2012 vond in Utrecht de wij­ding tot per­ma­nent diaken plaats van Arnauld Dols, stu­dent van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Van de site van het Aarts­bis­dom nemen wij onderstaand bericht over.

Diaken­wij­ding Arnauld Dols

Kar­di­naal Eijk heeft op 15 sep­tem­ber door handopleg­ging en gebed Arnauld Dols tot per­ma­nent diaken gewijd. De wij­ding van Arnauld Dols (1960) vond plaats tij­dens een pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring in de St. Catharina­kathe­draal te Utrecht. Na afloop was er gelegen­heid voor ont­moe­ting en felici­ta­tie in de nabij­ge­le­gen Nicolaïkerk. Eijk vroeg de aanwe­zigen in de ka­the­draal om “hun gebed voor Arnauld Dols: Dat hij in zijn werk als diaken mag bijdragen aan de open verbin­ding tussen hemel en aarde en velen met God in contact mag brengen”.

‘Ladder’

In zijn preek haalde kar­di­naal Eijk de woor­den uit de Evan­ge­lie­le­zing van die dag aan (Joh. 1,47-51), waarin Jezus tot Natanaël (de latere apostel Bar­tho­lo­meus) zegt: ‘Voor­waar, voor­waar, Ik zeg u: gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de Mensen­zoon’. “Dat doet denken aan het visioen van de aarts­va­der Jakob die de woes­tijn was ingevlucht. God liet hem echter niet vallen en Jakob kreeg een nachte­lijke droom waarin hij een lad­der naar de hemel zag met engelen die deze lad­der op en af gingen.”

Om die lad­der gaat het, zo bena­drukte de Utrechtse aarts­bis­schop. “Die lad­der is het beeld voor een open verbin­ding tussen de hemel en de aarde, tussen God en ons mensen. Die verbin­ding is ten volle verwezen­lijkt door Jezus in het Nieuwe Testa­ment: Hij was immers God en mens. Door zijn lij­den, sterven en verrijzen heeft Hij onze opgang naar de hemel moge­lijk gemaakt.”

De aarts­bis­schop memoreerde dat Jezus de Kerk heeft gesticht om Zijn werk voort te zetten, de Kerk moet de verbin­ding tussen God en de mens rea­li­se­ren. Het gewijde ambt speelt daar­bin­nen een bij­zon­dere rol, aldus kar­di­naal Eijk: “De gewijde ambts­dra­gers staan in het teken van die verbin­ding. Ze wor­den in hun zijn verbon­den met Jezus en stellen Hem in persoon present. De pries­ter doet dat geheel, met name in de Eucha­ris­tie, de diaken deels: die stelt in de liturgie, in de ver­kon­di­ging en in de diaconie op sacra­men­tele wijze de liefde­volle dienst­baar­heid van Jezus te­gen­woor­dig. Diakens zetten zo op bij­zon­dere wijze het werk van Jezus voort in deze wereld. Zij leveren een bijdrage aan de verbin­ding tussen God en de mens.”

‘Jaar van het geloof’

En die dienst om de hemel en de aarde te verbin­den is meer dan ooit hard nodig, aldus kar­di­naal Eijk. “De seculiere cultuur doortrekt immers het hele leven. God is geheel of groten­deels uit het leven van mensen afwe­zig, ook bij veel chris­te­nen. Mede daarom heeft paus Bene­dic­tus XVI het Jaar van het geloof af­ge­kon­digd, dat start op 11 ok­to­ber – de vijf­tigste ver­jaar­dag van het begin van het Tweede Vati­caans Concilie. Het doel van dit jaar is om de band met Christus steeds hechter te maken, want alleen in Hem ligt de authen­tieke en duurzame liefde.”

De kar­di­naal riep in her­in­ne­ring dat het Aarts­bis­dom Utrecht de laatste jaren de roe­pingen­cam­pagne om pries­ters heeft geïntensi­veerd en dat tot zijn vreugde het aantal pries­ter­stu­denten stijgende is. “Vanaf volgend jaar start de Roepingenraad ook een campagne voor het per­ma­nent diaconaat. Ik vraag uw gebed daarvoor, en vandaag in het bij­zon­der ook voor Arnauld Dols.” Kar­di­naal Eijk deelde tot slot mee dat Arnauld Dols is benoemd in de pa­ro­chie Johannes XXIII (Houten e.o.).