In memoriam Denny Tilon

gepubliceerd: zondag, 19 augustus 2012
Denny Tilon
Denny Tilon

In de nacht van 13 op 14 au­gus­tus is de heer Denny Tilon uit Almere op de leef­tijd van 59 jaar on­ver­wacht overle­den. Denny stu­deerde aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Hij volgde de diaken­oplei­ding en zou in het nieuwe semester aan het derde jaar van de maior­oplei­ding beginnen.

Velen van ons hebben Denny leren kennen als een diep­ge­lo­vige mens, vol aan­dacht en zorg voor anderen. Dat gold heel bij­zon­der voor zijn echt­ge­note Mike en hun dochter Naomi. De spiri­tua­li­teit van het dia­ko­naat was hem uit het hart gegrepen. Op 8 ok­to­ber vorig jaar ont­ving hij de admisso.

Zich be­lan­ge­loos dienst­baar maken aan anderen en bij­zon­der aan de Kerk was voor Denny geen last, maar een vreugde en een inner­lijke verrij­king. Ook zijn mede­stu­denten hebben dat van dchterbij mogen ervaren. Dat God hem het eeuwige leven mag schenken om zijn geloof en zijn dienst­ba­re liefde.

Zijn echt­ge­note Mike en dochter Naomi wensen we veel sterkte en nemen hen evenals Denny van harte op ons gebed.