Zes wijdelingen in november!

gepubliceerd: woensdag, 19 oktober 2011
Het afleggen van de geloofsbelijdenis en eed van trouw
Het afleggen van de geloofsbelijdenis en eed van trouw

Op 12 no­vem­ber aanstaande hoopt de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jozef M. Punt, zes mannen tot diaken te wij­den: vier per­ma­nent diakens en twee transeünte diakens, wat wil zeggen dat zij bestemd zijn om later pries­ter te wor­den gewijd.De diaken­wij­ding vindt plaats in de St. Vitus­kerk, Emma­straat 7 te Hilversum en begint om 10.30 uur. Na afloop is er gelegen­heid de nieuwe diakens te fe­li­ci­te­ren.

De beide transeünt diakens zijn Peter C. Piets uit Oostzaan en Jim Schil­der uit Am­ster­dam.

De per­ma­nent diakens zijn: Henk Bak uit Monniken­dam, Marcel de Haas uit Am­ster­dam, Henk Schra­der uit Schagen en dr. Erik Sengers uit Am­ster­dam.

In deze weken van voor­be­rei­ding vragen we Uw bij­zon­der gebed voor de wij­de­lin­gen.

Peter Piets is werk­zaam in zijn pas­to­rale jaar in de pa­ro­chies van Edam en Volen­dam; Jim Schil­der doet pas­to­rale erva­ring op in de bin­nen­stads­paro­chie St. Nicolaas in Am­ster­dam; Henk Bak is reeds werk­zaam als coördinator in Mon­nic­ken­dam en zal daar ook als diaken wor­den aan­ge­steld; Marcel de Haas zal in Am­ster­dam oost werk­zaam zijn en Henk Schra­der ver­sterkt de pas­to­rale zorg in de pa­ro­chie van Den Helder. Erik Sengers is werk­zaam als staf­func­tio­na­ris diaconie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het aantal per­ma­nente diakens dat zich via het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut/De Tilten­berg heeft voor­be­reid op het per­ma­nente diaconaat komt daar­mee op veer­tig, waar­van er acht­tien echter alleen een aanvullende vor­ming hebben ont­van­gen na een eer­dere theo­lo­giestudie.

Onder de wij­de­lin­gen zijn dit keer op­val­lend veel kan­di­da­ten die op later leef­tijd katho­liek zijn gewor­den: de beide kan­di­da­ten die tot transeünte diakens wor­den gewijd en één van de per­ma­nente diakens. De bekendste van hen is Jim Schil­der, voor­ma­lig eind­re­dac­teur van HP/De Tijd, die een aantal keren in ver­schil­lende media over zijn roe­pingsweg heeft ver­teld.

De wij­de­lin­gen zijn bezig de laatste stappen naar de h. diaken­wij­ding te zetten: de geloofbelij­denis en eed van trouw, de li­tur­gische oefe­ningen voor de diaconale taken en de wij­dings­re­traite, die zal wor­den geleid door pater dr. G. Wilkens S.J.