Admissio diakenkandidaten

gepubliceerd: zaterdag, 8 oktober 2011
De nieuwe kandidaten voor de diakenwijding met de hulpbisschop
De nieuwe kandidaten voor de diakenwijding met de hulpbisschop
Felicitaties van mgr. J. van Burgsteden
Felicitaties van mgr. J. van Burgsteden

De hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J.G.M. van Burg­ste­den SSS, heeft op zater­dag 8 ok­to­ber aan twee kan­di­da­ten voor het per­ma­nent diaconaat de ‘admissio’ verleend: Paul Goossens uit Uithoorn en Denny Tilon uit Almere wer­den offi­cieel opgeno­men onder de kan­di­da­ten voor het diaconaat.

De admissio vond plaats tij­dens de H. Eucha­ris­tie­vie­ring aan het begin van de studie­dag van het Sint Boni­fa­tius-instituut dat volgende week zijn 12,5 jarig bestaan viert met een studie­dag over kerk en media (info en opgave bij: mkarsten@tilten­berg.org). De kan­di­da­ten beloof­den zich in ant­woord op de roe­ping van de Heer zo te vormen dat zij tezijner­tijd geschikt bevon­den kunnen wor­den om toe­ge­la­ten te wor­den tot de heilige diaken­wij­ding en dat zij Christus en de Kerk trouw kunnen dienen. De Bis­schop riep op tot het gebed van de gelo­vi­gen voor deze kan­di­da­ten en bekrach­tigde dit met zijn zegen opdat Paul en Denny in hun roe­ping mogen volhar­den en zich met een oprechte liefde bin­den aan Christus.

In zijn inlei­dend woord en de homilie be­klem­toonde mgr. Van Burg­ste­den het belang van de inner­lijke open­heid. Het is van belang niet inner­lijk voorbij te gaan aan de woor­den van God die wor­den uit­ge­spro­ken of gezongen, maar ze binnen te laten en te over­we­gen. Daarom is het cruciaal dat de gelo­vi­ge God bena­dert met de hou­ding van een smekeling die tot Zijn troon komt, ook al druist dit nog zo tegen de tijdgeest in.

Na de vie­ring ont­vingen de beide kan­di­da­ten de felici­ta­ties van de hulp­bis­schop, de rector en spi­ri­tu­aal en van hun mede­stu­denten.