Examen-thema’s goedgekeurd

gepubliceerd: donderdag, 3 maart 2011
vlnr: drs. B. Hartmann, studieleider St. Bonifatius, rector mgr. J. Hendriks, decaan van de Lateraanse Universiteit mgr. R. Gerardi en mgr. R. Fisichella
vlnr: drs. B. Hartmann, studieleider St. Bonifatius, rector mgr. J. Hendriks, decaan van de Lateraanse Universiteit mgr. R. Gerardi en mgr. R. Fisichella

Op 2 maart heeft de Decaan van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit de ‘thesaurus’ voor het bac­ca­lau­reaats­exa­men in de gods­dienst­we­ten­schap­pen aan het Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen ‘St. Boni­fa­tius’ goedge­keurd en de regels voor het bac­ca­lau­reaats­exa­men en het licentiaats examen vast­ge­steld.

De week ervoor was de ‘thesaurus’ voor het bac­ca­lau­reaats­exa­men in de gewijde Theo­lo­gie van het Sint Wil­li­brord - instituut voor de pries­ter­oplei­ding al goedge­keurd en was de examen-rege­ling vast­ge­steld. Dit betekent dat de beide in­sti­tu­ten nu al de eind­exa­mens kunnen afnemen volgens de pro­ce­dures die op de bij­een­komst van de geaffilieerde in­sti­tu­ten van sep­tem­ber j.l. zijn aan­ge­kon­digd.

De ‘thesaurus’ is een lijst van on­der­wer­pen die aan de stu­den­ten wordt voor­ge­legd en op basis waar­van zij tij­dens het mon­de­ling eind-examen over allerlei theo­lo­gische on­der­wer­pen zullen spreken. De decaan wijst erop in zijn goed­keu­ring op dat het niet moet gaan om een examen "de universa theologia" (over de gehele theo­lo­gie), maar dat het erom gaat dat de stu­dent laat zien dat hij een synthese van de stof kan geven op basis van de voor­ge­legde on­der­wer­pen. In het geval van het St. Boni­fa­tius-instituut gaat het om een lijst van zeven­tien on­der­wer­pen (theses).

De examen­rege­ling, die bin­nen­kort aan de stu­den­ten zal wor­den bekend gemaakt, moet uiter­lijk per 1 januari 2012 wor­den inge­voerd.

Een week eer­der was een­zelfde examen­rege­ling goedge­keurd voor het St. Wil­li­brord-instituut voor de pries­ter­oplei­ding.

Het licentiaats­pro­gramma van het St. Boni­fa­tius-instituut zal met ingang van het ko­men­de studie­jaar wor­den ge-acti­veerd in de pas­to­rale variant. Dan zijn de eerste stu­den­ten zover dat zij daaraan kunnen beginnen.