Catechesecursus stichting Samuel van start

gepubliceerd: woensdag, 2 februari 2011
Catechesecursus stichting Samuel van start

Op dins­dag 1 februari vond de eerste bij­een­komst van de catechese­cur­sus van de stich­ting Samuel plaats (‘Toerus­tings­cur­sus voor ouders en kin­der­wer­kers’), die in de ko­men­de weken om de veer­tien dagen plaats vindt. Acht­tien deel­ne­mers hebben zich hier­voor opge­ge­ven, afkoms­tig uit allerlei ver­schil­lende pa­ro­chies, waar­on­der een groep van zes personen uit Hilversum. Ook een drietal se­mi­na­risten maakt de cursus mee. Het is één van de acht cursussen die dit studie­jaar op De Tilten­berg plaats­vin­den, naast de pro­gram­ma's voor de jonge pries­ters, pasgewijde diakens, cate­chisten en pas­to­raal werkers en de oplei­dingen van het Sint Boni­fa­tius-instituut en de pries­ter­oplei­ding.

Eerder in januari gingen al ver­schil­lende cursussen van start: de cursussen cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk, be­ge­lei­den van rouwver­wer­king en omgaan met verlies, crisis en trauma en Eerste ver­kon­di­ging (in het kader van de nieuwe evangeli­sa­tie die dit jaar centraal staat in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, in de pries­ter­raad en voor de ont­moe­ting van de pries­ters). Alle cursussen mochten zich in een goed aantal deel­ne­mers verheugen.

Voor deelname aan de cursus omgaan met verlies was een bij­zon­dere voor­be­rei­ding vereist en een aanbeveling van de pastoor. Hier mag de groep niet te groot zijn in ver­band met het bij­zon­dere karakter van de thema’s die meer uit­wis­se­ling en gesprek vragen. Deze cursus telt der­tien deel­ne­mers. De grootste belang­stel­ling bestaat voor de cursus over de eerste ver­kon­di­ging (‘In gesprek gaan met zoekende mensen’) waarvoor zich 26 personen hebben opge­ge­ven.